q

瓣的组词是什么_花瓣的瓣组词__瓣组词什么

时间:2022-08-20 12:18:28编辑:周舟

_瓣组词什么

瓣组词有哪些词语

瓣字组词:花瓣 、蒜瓣 、瓣膜 、瓣胃 、莲瓣 、瓣香 、桃瓣 、尖瓣 、活瓣 、肛瓣 、门瓣 、骨瓣 、瓜瓣 、根瓣 拼音:bàn 部首:瓜 笔画:19 五笔:URCU 释义: 1.花瓣:梅花有五个~儿。 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的小块儿:豆~儿。橘子~儿。蒜~儿。 3.物体自然地分成或破碎后分成的部分:四角八~儿。碗摔成几~儿。 4.瓣膜的简称。 5.用于花瓣、叶片或种子、果实、球茎分开的小块儿:两~儿蒜。把西瓜切成四~儿。 扩展资料1.蒜瓣[suàn bàn] 蒜的鳞茎分成若干瓣状,每一个瓣状部分叫做一个蒜瓣。 2.瓣膜[bàn mó] 人和脊椎动物心血管系统中为防止心脏或血管、淋巴管中血液或淋巴的逆流而形成的膜状结构。瓣膜只能朝一个方向开启,以保证血液或淋巴按一定的方向流动。 3.瓣胃[bàn wèi] 反刍动物的胃的第三部分,容积比网胃略大,内壁有书页状的褶。反刍后的食物进入瓣胃继续磨细。也叫重瓣胃。 4.莲瓣[lián bàn] 指绣鞋。 5.活瓣[huó bàn] 活动的瓣膜;活门。 6.肛瓣[gāng bàn] 肛柱下端之间,彼此借半月形的粘膜皱囊相连,这些半月形的粘膜皱襞称肛瓣。 7.骨瓣[gǔ bàn] 骨瓣开颅手术中所形成的骨块称骨瓣。 8.瓜瓣[guā bàn] 瓜子。 9.豆瓣[dòu bàn] 豆类去皮后可分开的子叶。

瓣的组词有哪些的

瓣组词:花瓣、豆瓣、瓣香、蒜瓣、瓜瓣、瓣膜、根瓣、莲瓣、尖瓣、活瓣、瓣胃、门瓣、八瓣子、一籽一瓣儿、一瓣子心、重瓣胃、一瓣香、七楞八瓣、酱瓣草、豆瓣儿酱、豆瓣酱、蒜瓣儿。

瓣的组词有哪些?

相关的组词: 花瓣、蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、活瓣、瓣香、门瓣、桃瓣、豆瓣、根瓣、瓜瓣、尖瓣、重瓣胃

查看全部

热门文章

最新文章